Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy [„Sklep”] prowadzi pośrednictwo w sprzedaży detalicznej za pośrednictwem sieci Internet na podstawie niniejszego regulaminu [„Regulamin”].
 2. Właściciel sklepu: Todos Bien SC. z siedzibą w Polsce, Lipowa 16 B6, 81-572 Gdynia, NIP: 586-235-66-54
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Sklep prowadzi sprzedaż w modelu dropshipping.
 6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
 7. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2 Zamówienia

 1. Zamówienia można składać w następujący sposób:
  • korzystając z formularza dostępnego na stronie Sklepu,
  • e-mailem na adres dostępny na stronie Sklepu,
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych umożliwiających weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą mailową lub telefoniczną. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub zażądać przedpłaty, jeżeli zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawidłowości i rzetelności podanych danych lub sposobu płatności.
 3. Strony wiążą informacje podane na stronie internetowej Sklepu przy zakupionym towarze w momencie składania zamówienia, w szczególności cena, opis towaru, cechy towaru, elementy wchodzące w skład zestawu oraz czas i sposób dostawa.
 4. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu polskiego prawa cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę kupna wskazanego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w wiadomości e-mail przesłanej Klientowi przez Sklep.

§3 Płatności

 1. Klient może skorzystać z dowolnej formy płatności dostępnej w zakładce „sposoby płatności” na stronie sklepu.
 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostaw.
 3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i dostawę.

§4 Wysyłka towarów

 1. Towar wysyłany jest do klienta bezpośrednio od dostawcy, z którym sklep internetowy prowadzi współpracę na zasadach dropshipping.
 2. Dostawca wysyła zamówione towary za pośrednictwem firm kurierskich.
 3. W przypadku płatności kartą płatniczą czas realizacji liczy się od dnia pozytywnej autoryzacji transakcji przez bank.
 4. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, czas do wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia. a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5 Reklamacje

 1. Przyjęcie reklamacji następuje na podstawie przedłożenia przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon lub faktura).
 2. Reklamacje rozpatruje dostawca towaru.
 3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do dostawcy wadliwy towar wraz z opisem wady.
 4. Dostawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta zgodnie z zasadami rozpatrywania reklamacji obowiązującymi u Dostawcy. Jeżeli weryfikacja wady wymaga opinii biegłego lub przedstawiciela producenta towaru, czas, w jakim Dostawca może podjąć decyzję, wydłuża się o czas potrzebny Dostawcy na uzyskanie takiej opinii.
 5. Jeżeli realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru lub usunięcia wad, koszty dostawy ponosi Dostawca.
 6. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarze (np. Kolorów) nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

§6 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu w ciągu 10 dni od odbioru towaru.
 3. Klient zwróci towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar powinien być w stanie nienaruszonym, tj. kompletny, w fabrycznym opakowaniu, bez śladów użytkowania. Koszty dostawy pokrywa Klient.
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan zwracanego towaru.
 5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana zwracana kwota.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust. 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest nieważne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.
 7. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 10 ust. 3 ustawy wskazanej w ust. 1 powyżej, tj. W odniesieniu do:
  • świadczenie usług, które rozpoczęto za zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (dotyczy to przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),
  • nagrania dźwiękowe i wizualne oraz te zapisane na komputerowych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,
  • umowy dotyczące wynagrodzenia, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od zmian cen na rynku finansowym,
  • rozważenie posiadające właściwości określone przez Klienta w jego zamówieniu lub mające ścisły związek z osobą Klienta,
  • wynagrodzenie, które ze względu na swój charakter nie podlega zwrotowi lub ulega szybkiemu zepsuciu, o dostarczanie publikacji prasowych, o usługi związane z hazardem.

§7 Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowych i promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

§8 Własność intelektualna

 1. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów opublikowanych na stronie Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu i Dostawcy.

§9 Data wejścia w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie Sklepu. Umowom zawartym przed zmianą Regulaminu obowiązuje wersja Regulaminu obowiązująca w dniu złożenia przez Klienta Zamówienia.